Οικονομική Διαχείριση

Στη διάρκεια των τελευταίων τριάντα ετών, η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών διαχειρίζεται τους οικονομικούς πόρους που της εμπιστεύονται οι δωρητές της με απόλυτη διαφάνεια και πλήρη υπευθυνότητα. Σύμφωνα με τη στρατηγική μας για τη συγκέντρωση κεφαλαίων, εξασφαλίζουμε κεφάλαια από δημόσιους και κυβερνητικούς φορείς και ιδιωτικά ιδρύματα. Λαμβάνουμε επίσης μικρές δωρεές από εταιρείες ή ιδιώτες. Στην περίπτωση των δημόσιων κεφαλαίων, συμμετέχουμε σε ανοιχτές προσκλήσεις, ενώ στην περίπτωση ιδιωτικών ιδρυμάτων, οι προσκλήσεις ενδέχεται να είναι ανοιχτές προς όλους τους αιτούντες ή προσβάσιμες αποκλειστικά με πρόσκληση. Η διαχείριση των ληφθέντων κεφαλαίων γίνεται με διαφάνεια και σύμφωνα με τις εγκεκριμένες οικονομικές διαδικασίες μας.

Επιπλέον, αναφερόμαστε πλήρως στους χρηματοδότες μας σε τακτική βάση, όπως απαιτείται από τους όρους των υπογεγραμμένων συμβολαίων για κάθε πηγή χρηματοδότησης. Οι οικονομικές μας διαδικασίες καθορίζουν με σχολαστική λεπτομέρεια όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την υπεύθυνη και αποτελεσματική διαχείριση των πόρων μας για τη συγκέντρωση κεφαλαίων. Κατάλληλες λογιστικές και ελεγκτικές διαδικασίες είναι απαραίτητες για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων του SPP και για την παρουσίαση αξιόπιστων οικονομικών δεδομένων στους δωρητές μας. Εφαρμόζουμε αυστηρές οικονομικές διαδικασίες και λογιστικά πρότυπα προκειμένου να διασφαλίσουμε την πλήρη προστασία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, ενώ παράλληλα οι λογαριασμοί του οργανισμού υπόκεινται σε ανεξάρτητο έλεγχο, σε ετήσια βάση. Αυτές οι διαδικασίες έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν ότι όλες οι συναλλαγές διενεργούνται βάσει προβλεπόμενων εγκρίσεων και καταγράφονται με ακρίβεια.

Πηγές χρηματοδοτήσεων

Ιδρύματα : 94% Δημόσιοι φορείς : 4% Άλλα : 2%
ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Prespa Ohrid Nature Trust Fund (PONT) / MAVA Foundation - υποστήριξη για το έργο της ΕΠΠ συνολικά 300,000
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), πρόγραμμα "PoliPrespa" project 190,553
EEA GRANTS - Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση & τον Άνθρωπο: MedINA, πρόγραμμα "Active Citizens Fund" 6,876
EuroNatur / Aage V. Jensen Charity Foundation, πρόγραμμα "PrespaNet" 81,753
Aage V. Jensen Charity Foundation, "Απόκτηση και διαχείριση παραλίμνιων εκτάσεων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα" 213,000
Υποσύνολο €792,182
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης: Interreg - IPA CBC Ελλάδα-Αλβανία, πρόγραμμα "Net Metering" 3,500
Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης: Interreg - IPA CBC Ελλάδα-Βόρεια Μακεδονία, πρόγραμμα "HOLYWATER" 14,000
Υποσύνολο €17,500
ΆΛΛΕΣ ΠΗΓΈΣ
Δωρεές από ιδιώτες 695
Πωλήσεις 7,4750
Παροχές Υπηρεσιών 1,815
Άλλα 1,193
Υποσύνολο €11,178

Σύνολο εσόδων: €820,860

Αξιοποίηση των πόρων μας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Προστασία και διαχείριση βιοποικιλότητας 439,956
Βιώσιμη ανάπτυξη και εμπλοκή τοπικής κοινωνίας 257,288
Διαχείριση 165,130
Εξασφάλιση πόρων 31,581
Επικοινωνία 31,581
Σύνολο €935,100

Προστασία και διατήρηση ειδών & ενδιαιτημάτων0%

Έρευνα & παρακολούθηση ειδών και ενδιαιτημάτων0%

Προστασία & διαχείριση υδάτων0%

Δικτύωση & θεσμική ανάπτυξη0%

Κατανομή δαπανών
για την προστασία & διαχείριση της βιοποικιλότητας
Προστασία & διατήρηση ειδών και ενδιαιτημάτων 360,617
Έρευνα και παρακολούθηση ειδών και ενδιαιτημάτων 54,484
Προστασία & διαχείριση υδάτων 8,178
Δικτύωση & θεσμική ανάπτυξηt 16,677
Σύνολο €439,956

Προστασία και διαχείριση βιοποικιλότητας0%

Βιώσιμη ανάπτυξη και εμπλοκή τοπικής κοινωνίας0%

Επικοινωνία0%

Εξασφάλιση πόρων0%

Διαχείριση0%