Catsadorakis, G., E. Mougiakou, Th. Kizos. 2021. Ridge-and-furrow Agriculture around Lake Mikri Prespa, Greece, in a European perspective. Journal of European Landscapes 2: 7-20,