Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών

Υποστήριξη της ίδρυσης και λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών (ΦΔΕΠΠ) & του Σχεδίου Διαχείρισης για το Εθνικό Πάρκο Πρεσπών

Τη δεκαετία του 1970 το μεγαλύτερο μέρος της λεκάνης απορροής τελούσε υπό καθεστώς νομικής προστασίας ως Εθνικός Δρυμός, ενώ η Μικρή Πρέσπα είχε χαρακτηριστεί ως περιοχή Ραμσάρ. Η λειτουργία του πάρκου ανήκε στις αρμοδιότητες της δασικής υπηρεσίας, αλλά δεν υπήρχε επιχειρησιακό σχέδιο διαχείρισης και γενικά η εναρμόνιση της προστασίας της φύσης και της αγροτικής ανάπτυξης παρέμενε ζητούμενο, με αποτέλεσμα συχνά να δημιουργούνται συγκρούσεις και εχθρότητες.

Το 2009, το καθεστώς προστασίας της ελληνικής Πρέσπας άλλαξε, όταν ανακηρύχθηκε Εθνικό Πάρκο, ενσωματώνοντας δύο περιοχές που ανήκαν στο δίκτυο NATURA 2000 από τη δεκαετία του 1990. Ο δημόσιος Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Πρεσπών (μετέπειτα Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών, ή ΦΔΕΠΠ) είχε ήδη συσταθεί το 2003, οπότε και του ανατέθηκε η ευθύνη για τη νέα προστατευόμενη περιοχή. Μέχρι την κατάργηση του ΦΔΕΠΠ και την αντικατάστασή του από ένα νέο σύστημα Μονάδων Διαχείρισης το 2022, η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ) συμμετείχε στο διοικητικό του συμβούλιο, ως εκπρόσωπος των περιβαλλοντικών ΜΚΟ.

Κατά τη διάρκεια των ετών λειτουργίας της, η ΕΠΠ προσπάθησε να υποστηρίξει τον ΦΔΕΠΠ στην εκπλήρωση του επιστημονικού και διαχειριστικού του ρόλου, παρά τις ποικίλες νομικές, διοικητικές, λειτουργικές, θεσμικές και χρηματοδοτικές προκλήσεις που παρουσιάστηκαν. Η ΕΠΠ παρείχε διοικητική, οργανωτική και επιστημονική υποστήριξη φιλοξενώντας τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου του ΦΔΕΠΠ, παρέχοντας διαφόρων μορφών κατάρτιση στο προσωπικό του φορέα διαχείρισης, και συμβάλλοντας ενεργά στη διαχείριση του υγροτόπου αλλά και στην αντιμετώπιση άλλων τεχνικών ζητημάτων.

Σε συνεργασία με τον Δήμο και όλους τους ενδιαφερόμενους τοπικούς φορείς, η υποστήριξη της ΕΠΠ βοήθησε τον Φορέα Διαχείρισης να καθιερώσει και να εφαρμόσει ένα καινοτόμο θεσμικό και διαχειριστικό σύστημα, την Επιτροπή Διαχείρισης Υγροτόπου (ΕΔΥ), ενώ η περιφρούρηση που εφαρμόστηκε από τον φορέα διαχείρισης ήταν σε μεγάλο βαθμό αποτελεσματική για την καταστολή των παράνομων δραστηριοτήτων. Εν τω μεταξύ, ένα σχέδιο διαχείρισης για το Εθνικό Πάρκο Πρεσπών ολοκληρώθηκε από τον ΦΔΕΠΠ, μετά από μελέτες περιβαλλοντικής παρακολούθησης για τα είδη και τους οικοτόπους που προστατεύονται από τις αντίστοιχες οδηγίες της ΕΕ, και εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο το 2011.

Διάρκεια

2003 έως σήμερα

Category
Είδη, Οικότοποι & Τοπία, Πολιτική
Tags
Prespa National Park, Wetland Management Committee