Χωροταξικός σχεδιασμός Πρεσπών

Μελέτη Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Πρεσπών

Η περιοχή της Πρέσπας αποτελεί ένα από εκείνα τα παραδείγματα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, όπου οι ανθρώπινες δραστηριότητες (αλιεία, γεωργία, κτηνοτροφία), κατανεμήθηκαν στο παρελθόν σε αρμονία με το φυσικό χώρο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να ενισχύσουν σημαντικά, αντί να υποβαθμίσουν, την ποικιλία των μοναδικών φυσικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών της.. Ωστόσο, οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και τάσεις που επικράτησαν από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 οδήγησαν στην ανεξέλεγκτη χρήση γης και στην Πρέσπα, η οποία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τη βιοποικιλότητα και το τοπίο της περιοχής.

Από το 1997, οι Δήμοι στην Ελλάδα με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων υποχρεούνται να εκπονήσουν μελέτες γνωστές ως Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ). Με στόχο την ολοκληρωμένη και ισόρροπη γεωγραφική κατανομή των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και, κατ’ επέκταση, τη δημιουργία συνθηκών αειφορικής ανάπτυξης, οι μελέτες αυτές έπρεπε να εκπονηθούν βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών και στην πραγματικότητα συνιστούσαν τοπικά χωροταξικά σχέδια.

Το 2006, με δική της χρηματοδότηση, η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ) ανέλαβε, για λογαριασμό του Δήμου Πρεσπών, την εκπόνηση της ΣΧΟΟΑΠ Πρεσπών. Η εκπόνηση του σχεδίου περιελάμβανε διάφορα στάδια έως την ολοκλήρωσή του και την υιοθέτησή του από τις αρμόδιες αρχές. : (α) αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης σε όλους τους τομείς, (Β) αποτύπωση της νομοθεσίας και των σχεδίων που καθορίζουν την πορεία όλων των υφιστάμενων δραστηριοτήτων, (γ) καταγραφή των τάσεων και των προοπτικών που υπάρχουν στην περιοχή, καθώς και (δ) διατύπωση προτάσεων και πολεοδομικών κατευθύνσεων για την οργάνωση των θεσμοθετημένων και προς πολεοδόμηση οικιστικών περιοχών.

Η μελέτη, και ιδιαίτερα το τελευταίο μέρος των προτάσεων για τη χωροταξική οργάνωση του Δήμου Πρεσπών που έχουν καταθέσει οι υπεύθυνοι πολεοδόμοι, πέρασε από πολυετή τοπική διαβούλευση μεταξύ 2008 και 2014. Εκείνη την περίοδο τα όρια του Δήμου, καθώς και η σχετική νομοθεσία, είχαν μεταβληθεί. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην έχει υλοποιηθεί ακόμη η τελική φάση, κατά την οποία οι προτάσεις, όπως διατυπώθηκαν στο στάδιο της διαβούλευσης, παίρνουν τη μορφή νομικού κειμένου προς έγκριση.

Διάρκεια

2006 - 2014

Δωρητές

Category
Πολιτική, Τοπική Κοινωνία
Tags
Wise Planning