Υποστήριξη της ΕΠΠ από το Prespa Ohrid Nature Trust (PONT)

Υποστήριξη του Στρατηγικού Πλαισίου της ΕΠΠ για την περίοδο 2023-2027

Εν συντομία, το πρόγραμμα αυτό αφορά ένα μεγάλο μέρος του έργου της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ) για τη συνολική προστασία και διατήρηση της ελληνικής και διασυνοριακής Πρέσπας, όπως προβλέπεται στο Στρατηγικό Πλαίσιο της οργάνωσης για την περίοδο 2023-2027, καθώς και την υποστήριξη των βασικών διοικητικών και διαχειριστικών εργασιών.

Οι προσπάθειες αυτές έχουν σκοπό να συμβάλουν στην επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων που είχαν τεθεί στο προηγούμενο Στρατηγικό Πλαίσιο, το οποίο καταρτίστηκε το 2018 και προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2030.

Οι εν λόγω στόχοι καλύπτουν τα κάτωθι:
● την καλή οικολογική κατάσταση των υδρόβιων πτηνών, των ενδημικών ψαριών και των λοιπών ειδών προτεραιότητας της περιοχής,
● την καλή οικολογική κατάσταση των οικοτόπων γλυκού νερού, των παρόχθιων και χερσαίων οικοτόπων προτεραιότητας και των υδάτινων συγκεντρώσεων της λεκάνης,
● τη διατήρηση της ετερογένειας και της ακεραιότητας του τοπίου.

Επιπρόσθετα, οι στόχοι αναφέρονται στην ενισχυμένη εμπλοκή και συνοχή της κοινότητας, καθώς και στη διαφοροποίηση και την αειφορία της τοπικής οικονομίας. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, το Prespa Ohrid Nature Trust (PONT) χρηματοδοτεί ένα πρόγραμμα δράσεων που αποσκοπούν: (α) στην αύξηση της επιστημονικής γνώσης που στηρίζει το έργο προστασίας και διατήρησης που εφαρμόζει η ΕΠΠ, (β) στην αποτελεσματική διαχείριση της βιοποικιλότητας και των λειτουργιών του οικοσυστήματος της περιοχής, (γ) στην αντιμετώπιση των απειλών, (δ) στην ενίσχυση της συμμετοχικής διακυβέρνησης και λήψης αποφάσεων, (ε) στη βελτίωση του υφιστάμενου καθεστώτος προστασίας του περιβάλλοντος, (στ) στην υποστήριξη της δικτύωσης για την προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος, (ζ) στην προώθηση θετικών για το περιβάλλον κοινωνικοοικονομικών δραστηριοτήτων και (η) στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις φυσικές και πολιτιστικές αξίες της Πρέσπας.

Επιπλέον, το πρόγραμμα υποστηρίζει την ΕΠΠ σε δράσεις που αφορούν την αποτελεσματική επικοινωνία των αξιών της Πρέσπας και του έργου της οργάνωσης, ενώ δρα συνεπικουρικά ως προς την εξεύρεση πόρων για την υλοποίηση του υφιστάμενου προγράμματος και υποβοηθά την καλή διαχείριση των σχετικών προσπαθειών, ενισχύοντας την οργανωτική και τεχνική επάρκεια της ΕΠΠ.

Διάρκεια

2023-2027

Δωρητές

Category
Είδη, Οικότοποι & Τοπία, Νερό, Διασυνοριακά, Πολιτική
Tags
Prespa National Park, Wetlands, Wetland Management Committee, Waters, Waterbirds, Transboundary Prespa Park, Transboundary Cooperation, Threats, Terrestrial Habitats, Raising Awareness, Climate Change, Participation and Volunteers, Networking, Local Action Group, Large Mammals, Environmental Education, Endemic Fish, Ecotourism, Cultural Heritage