Εταίροι

Μέλη & Μόνιμοι Παρατηρητές

Τρέχουσες Χρηματοδοτήσεις

Παλαιότερες Χρηματοδοτήσεις

Διεθνείς Οργανισμοί

Ελληνικές Περιβαλλοντικές ΜΚΟ

Περιφερειακοί και ενδιαφερόμενοι φορείς

Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Μακεδονίας

Δήμος Πρεσπών

Αγροτικός Συνεταιρισμός Φασολοπαραγωγών «ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ»

Τοπική Υπηρεσία Αναδασμού

Πολιτιστικοί και αθλητικοί σύλλογοι

Σχολικοί Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων

Σύλλογοι Αγροτών και Κτηνοτρόφων

Σύλλογοι Αλιέων

Τμήματα Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας (Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας)

Διεύθυνση Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας (Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας)

Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Πανεπιστήμια & Ερευνητικά Ινστιτούτα

Δίκτυα