Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ανακαλύπτω τα φυτά της περιοχής μου

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από δραστηριότητες για τα φυτά της Πρέσπας, υπάρχουν όμως αναφορές στις σχέσεις φυτών-ζώων προκειμένου να καλλιεργηθεί μια ολοκληρωμένη άποψη της βιολογίας και οικολογίας των φυτών. Οι δραστηριότητες είναι κατάλληλα σχεδιασμένες για παιδιά Δημοτικού και χωρισμένες ανά δύο τάξεις. Σε κάθε ομάδα παιδιών αντιστοιχούν δύο 2ωρα απασχόλησης σε κλειστό χώρο και ένα 4ωρο στο πεδίο. Στο τεύχος για τον εκπαιδευτικό δίνονται οδηγίες για την πορεία της κάθε δραστηριότητας, τα υλικά που θα χρειαστούν, ο χρόνος και ο στόχος της. Ενώ, στο τεύχος του μαθητή περιλαμβάνονται όλα τα φύλλα εργασίας των δραστηριοτήτων.

Discovering the plants of Prespa

Οι  λίμνες είναι ο κόσμος μας

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οι λίμνες είναι ο κόσμος μας» έχει ως θέμα του τα ψάρια και την αλιεία στις Πρέσπες. Μέσα από κατάλληλα σχεδιασμένες δραστηριότητες οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τη σημασία της Μικρής και Μεγάλης Πρέσπας, τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν,  τα ψάρια που φιλοξενούν οι λίμνες αλλά και την αλιεία σε αυτές. Στο Α’ μέρος υπάρχει το πληροφοριακό υλικό για τον εκπαιδευτικό ενώ στο Β΄ μέρος περιλαμβάνονται οι 23 δραστηριότητες του προγράμματος, με οδηγίες για την υλοποίηση, τα υλικά και τον χρόνο που θα χρειαστεί για καθεμία από αυτές.

Lakes are our world

Ένα ποτάμι παιχνίδια, γνώσεις και εμπειρίες

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι τα παιδιά να γνωρίσουν την οικολογία, τις λειτουργίες και τις αξίες των ποταμών και των ρεμάτων, να κατανοήσουν τις κύριες απειλές που αυτά αντιμετωπίζουν και να ευαισθητοποιηθούν ώστε να αναζητήσουν λύσεις για την αντιμετώπιση αυτών των απειλών. Το εκπαιδευτικό πακέτο περιλαμβάνει δραστηριότητες γνωστικού χαρακτήρα, όπου παρέχονται πληροφορίες και γνώσεις πάνω στο θέμα, αλλά και περισσότερο ενεργητικές ή βιωματικές με τις οποίες τα παιδιά ενθαρρύνονται να σκεφτούν με κριτικό και δημιουργικό τρόπο. Οι δραστηριότητες είναι προσαρμοσμένες για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. Οι δράσεις για τα μικρότερα παιδιά περιλαμβάνουν περισσότερο παιχνίδι ενώ οι δραστηριότητες για τα μεγαλύτερα παιδιά είναι περισσότερο εκπαιδευτικά απαιτητικές.

A river of games, knowledge and experiences

Κλιματική αλλαγή στον πλανήτη, στη χώρα, στο σπίτι μας

Μέσα από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του συγκεκριμένου προγράμματος οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την κλιματική αλλαγή, τον τρόπο παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας και των πόρων που καταναλώνονται σε αυτή τη διαδικασία. Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι οι μαθητές μέσα από ομαδικές δραστηριότητες και παιχνίδια, να γνωρίσουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, να κατανοήσουν πως οι καθημερινές ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου και η κατανάλωση της ενέργειας επιβαρύνουν το περιβάλλον προκειμένου να ευαισθητοποιούν και να επιλέγουν πρακτικές και προϊόντα που εξοικονομούν ενέργεια.

Εκπαιδευτικό Πακέτο

LIFE Prespa Waterbirds – Presplorers

Η ομάδα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Presplorers δημιουργήθηκε από νέους της Πρέσπας στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE Prespa Waterbirds. Στις συναντήσεις τους γνώρισαν τη βιοποικιλότητα της περιοχής μέσα από παιχνίδια και δραστηριότητες στο πεδίο. Έγιναν νέοι επιστήμονες, μελετώντας και καταγράφοντας τις αλλαγές γύρω από την όχθη της λίμνης, παρακολουθώντας τα υδρόβια πτηνά και αποκτώντας εμπειρία για τις ανάγκες διαχείρισης του υγροτόπου. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν εισαγωγή που παρέχει πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο της καθεμίας, μεθοδολογία για τα βήματα υλοποίησης τους,  λίστα με τα υλικά που θα χρειαστούν, εποπτικό υλικό, φύλλα εργασίας και παραδείγματα.

Εκπαιδευτικό Πακέτο

Presplorers

LIFE Prespa Waterbirds – Ο κύκλος της άγριας ζωής

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σχεδιάστηκε στα πλαίσια του προγράμματος LIFE Prespa Waterbirds, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Άγριας Ζωής και σκοπός του είναι να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές για ζητήματα που απειλούν την άγρια ζωή και να καλλιεργήσουν μια υπεύθυνη στάση για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα απαρτίζεται από τρεις κύριες δραστηριότητες που εστιάζουν στην αλληλεξάρτηση των ζωντανών οργανισμών ενός βιότοπου, καθώς και στη σχέση τους με τα αβιοτικά στοιχεία. Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο του ανθρώπου και πως η διατάραξη της ισορροπίας του οικοσυστήματος μπορεί να επηρεάσει την άγρια ζωή αλλά και τον ίδιο. Σε κάθε δραστηριότητα υπάρχουν οι επιμέρους στόχοι, η μεθοδολογία, καθώς και προτεινόμενες προσαρμογές ανάλογα με την ηλικία και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/τριών.

Οδηγός Εκπαιδευτικού

The cycle of wildlife

LIFE Prespa Waterbirds –Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστευτικών Πουλιών

Ο εκπαιδευτικός οδηγός με τίτλο «Ταξιδεύοντας με τα πουλιά», σχεδιάστηκε στα πλαίσια του προγράμματος LIFE Prespa Waterbirds για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Μεταναστευτικών Πουλιών. Στόχος των δραστηριοτήτων είναι να ενεργοποιηθεί το ενδιαφέρον των μαθητών Δημοτικού για την ιδιαίτερη σημασία της Πρέσπας σχετικά με τα μεταναστευτικά πουλιά που φιλοξενεί. Ένα επιδαπέδιο διαδραστικό παιχνίδι με ποικίλες δραστηριότητες που βασίζονται στη βιωματική μάθηση και εξασφαλίζουν την ενεργή συμμετοχή και την ομαδικότητα, αναδεικνύει τη σημασία της αλληλεπίδρασης του φυσικού και του ανθρώπινου παράγοντα για τη διατήρηση των μεταναστευτικών πουλιών.

Οδηγός Εκπαιδευτικού

Waterbirds – World Migratory Bird Day - logo (1)

LIFE JunEx – Στα Μυστικά των Αρκεύθων

Το πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με τίτλο «Στα Μυστικά των Αρκεύθων» σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+ Φύση (Junex) για μαθητές Γυμνασίου. Οι δραστηριότητες έχουν ως στόχο τους οι μαθητές να πάρουν πληροφορίες για τον οικότοπο προτεραιότητας «Ελληνικά Δάση Αρκεύθου» στην Πρέσπα, για τα είδη χλωρίδας και πανίδας που εμφανίζονται σε αυτό και την αξία τους αλλά και να εντοπίσουν τον ρόλο της ανθρώπινης δραστηριότητας στη διατήρηση αυτών των δασών. Το πρόγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί σε δύο συναντήσεις εντός σχολικής τάξης και μία συνάντηση στο πεδίο και συγκεκριμένα στο βουνό Ντέβας. Το υλικό περιλαμβάνει τον οδηγό εκπαιδευτικού, φύλλα εργασίας και οδηγιών και φύλλο αξιολόγησης.

JunEx – Middle School