Λογοδοσία

Στην Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ) η εξασφάλιση της διαφάνειας αλλά και της υπευθυνότητας σε όλες τις ενέργειες και τις προσπάθειές μας αποτελεί προτεραιότητα. Η αρχή αυτή εφαρμόζεται καθολικά σε κάθε τομέα δράσης της ΕΠΠ: από τα έργα προστασίας και διατήρησης, μέχρι την οικονομική διαχείριση και τον στρατηγικό σχεδιασμό. Πιστεύουμε στη χρηστή διακυβέρνηση και τη σαφή οργανωτική δομή ως τον βέλτιστο τρόπο για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα στο έργο μας και να συνεχίσουμε να ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες των χρηματοδοτών μας, των μελών αλλά και όλων των ενδιαφερομένων μερών.

Το ανώτατο διοικητικό μας όργανο είναι η ετήσια Γενική Συνέλευση (ΓΣ), στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των μελών της ΕΠΠ. Η ΓΣ αποφασίζει τη στρατηγική μας και εγκρίνει τους ετήσιους λογαριασμούς, το πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό μας για το επόμενο έτος. Η ΓΣ λειτουργεί εν γένει λαμβάνοντας αποφάσεις για τα σημαντικότερα ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο οργανισμός. Κάθε δύο χρόνια, η ΓΣ εκλέγει τον/την Πρόεδρο, τον/την Αντιπρόεδρο και τον/την Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΠΠ. Ο τελευταίος εκπροσωπεί την οργάνωση και διευθύνει τις δραστηριότητές της.

Μεταξύ των συνεδριάσεων της ΓΣ, μια Εκτελεστική Επιτροπή, αποτελούμενη από 5 μέλη που εκλέγονται επίσης από τη ΓΣ, είναι υπεύθυνη για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν σημαντικά θέματα και υποστηρίζει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο στο έργο του. Ο τρόπος λειτουργίας της ΓΣ και της Εκτελεστικής Επιτροπής έχει καθοριστεί με σαφήνεια στο καταστατικό μας, ενώ η όλη λειτουργία της ΕΠΠ υπόκειται επίσης στον εσωτερικό μας κανονισμό.

Οι Αρχές μας

Η ΕΠΠ στηρίζει το έργο της σε επιστημονική έρευνα και δράσεις διαχείρισης για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας, πάντα σε συνεργασία με ένα ευρύ φάσμα τοπικών, εθνικών και διεθνών οργανισμών. Κατά τη σύναψη συνεργασιών δίνουμε προτεραιότητα στις προσεγγίσεις που καθορίζουν την κατανομή ευθυνών και συμμετοχών, ιδιαίτερα σε τοπικό και διασυνοριακό επίπεδο, καθώς και διασφαλίζουμε ότι όλες οι συνεργασίες μας εξυπηρετούν το όραμα και τους στόχους μας. Η σύσταση της ομάδας μας χαρακτηρίζεται από ποικιλία ειδικοτήτων, ικανή να ανταποκριθεί στις εκάστοτε ανάγκες, ενώ δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότεροι από εμάς ζουν στις Πρέσπες, ή κατάγονται από την ευρύτερη περιοχή.

Το έργο μας οργανώνεται σε πενταετείς “στρατηγικούς κύκλους”. Κάθε πενταετής στρατηγική αναλύει την τρέχουσα κατάσταση, θέτει στόχους και σχεδιάζει τις δραστηριότητές μας για το επόμενο έτος. Στο μέσο του πενταετούς κύκλου, μια ενδιάμεση αξιολόγηση εντοπίζει αδυναμίες και προβλήματα, προσαρμόζοντας ανάλογα το τρέχον πρόγραμμα δραστηριοτήτων. Στο τέλος της πενταετίας ακολουθείται μια διαδικασία εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων, η οποία λαμβάνεται υπόψη κατά τον σχεδιασμό του επόμενου στρατηγικού κύκλου. Όλες οι διαδικασίες πραγματοποιούνται σύμφωνα το οργανόγραμμα που καθορίζεται επίσης από το στρατηγικό μας πλαίσιο.

Στηρίζουμε τη δουλειά μας σε προγράμματα, καθένα από τα οποία ανατίθεται σε έναν διαχειριστή, ο οποίος διευθύνει την ομάδα και είναι υπεύθυνος για την υλοποίησή του σύμφωνα με το εκάστοτε πλάνο, το οποίο καθορίζεται εξαρχής και προσαρμόζεται ανάλογα κατά την περίοδο του προγράμματος. Ο διαχειριστής αναφέρεται στον προϊστάμενο του τμήματός του ή στην Διαχειρίστρια, σύμφωνα με το οργανόγραμμα της ΕΠΠ, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση της προόδου του, με δραστηριότητες που τελικά αναφέρονται και παρακολουθούνται από την Εκτελεστική Επιτροπή και τη Γενική Συνέλευση της ΕΠΠ.

Τα προγράμματα υλοποιούνται σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες και τις αρχές λειτουργίας της ΕΠΠ, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης όλης της σχετικής τεκμηρίωσης και αλληλογραφίας, και σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος. Η αξιολόγησή του σε σχέση με τους στόχους πραγματοποιείται ετησίως, και σε κάποιες περιπτώσεις ανά εξάμηνο, μέσω εκθέσεων προς τη Γενική Συνέλευση και τους χρηματοδότες, καθώς και στο τέλος κάθε πενταετούς στρατηγικού κύκλου. Τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται μέσω των καναλιών επικοινωνίας της ΕΠΠ, συμπεριλαμβανομένου του ιστότοπού της.