Η κοινωνία των πολιτών ζητά ισχυρή ευρωπαϊκή νομοθεσία για τον σεβασμό, από τις επιχειρήσεις, του περιβάλλοντος και των ανθρώπινων δικαιωμάτων

Η κοινωνία των πολιτών ζητά ισχυρή ευρωπαϊκή νομοθεσία για τον σεβασμό, από τις επιχειρήσεις, του περιβάλλοντος και των ανθρώπινων δικαιωμάτων

Δεκατρείς ελληνικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών καλούν την Ελληνική Κυβέρνηση να αναλάβει πρωταγωνιστική πρωτοβουλία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο πλαίσιο διαπραγμάτευσης για την εξαιρετικής σημασίας θέσπιση οδηγίας για τη δέουσα επιμέλεια ως προς την εταιρική βιωσιμότητα (Corporate Sustainability Due Diligence Directive). Η τοποθέτηση των ελληνικών οργανώσεων απευθύνθηκε επίσης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η υπό συζήτηση νέα οδηγία θα αποτελέσει έναν κρίσιμο νόμο της ΕΕ που αποσκοπεί στον τερματισμό των επιβλαβών για το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα εταιρικών πρακτικών σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Ιδιαίτερης σημασίας στοιχείο είναι ότι θα επιβάλει στις επιχειρήσεις να αναλάβουν σοβαρή και μετρήσιμη δράση για την πρόληψη, τον μετριασμό και την αποκατάσταση κάθε κοινωνικής ή περιβαλλοντικής βλάβης που προκαλείται από τις δραστηριότητες και τις αλυσίδες αξίας τους καθώς και να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν σχέδια μετάβασης με επιστημονικά τεκμηριωμένους στόχους μείωσης των εκπομπών.

Σήμερα, παρά τη σοβαρότητα της κλιματικής κρίσης και παρά το γεγονός ότι οι εταιρικές εκπομπές συμβάλλουν σημαντικά στις κλιματικές καταστροφές, κανένας νόμος της ΕΕ δεν απαιτεί από τις επιχειρήσεις όλων των τομέων να μειώσουν τις εκπομπές τους. Στην πράξη, η ΕΕ ενθαρρύνει όλο και περισσότερο τις μεγαλύτερες εταιρείες να καταρτίζουν εταιρικά σχέδια μετάβασης για την ευθυγράμμιση των δραστηριοτήτων τους με τους κλιματικούς στόχους, αλλά τίποτα δεν τις υποχρεώνει να εφαρμόζουν πραγματικά αυτά τα σχέδια.

Όπως σημειώνουν στην παρέμβασή τους οι οργανώσεις της ελληνικής κοινωνίας των πολιτών: «Ως χώρα που ήδη πλήττεται σοβαρά από την περιβαλλοντική κρίση, η Ελλάδα είναι απαραίτητο να πρωταγωνιστήσει στον αγώνα για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας, στηρίζοντας ισχυρές περιβαλλοντικές και κλιματικές πολιτικές και ενίσχυση της νομοθεσίας σε εθνικό επίπεδο, αλλά και στο πλαίσιο της ΕΕ.

Η κλιματική αλλαγή δεν μπορεί πλέον να αποτελεί δικαιολογία για αδράνεια ή μοιρολατρική προσκόλληση στο αποτυχημένο επιχειρηματικό μοντέλο των υψηλών και αδήλωτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Για ολόκληρη την Ευρώπη είναι απαραίτητη η ταχεία και αποτελεσματική δράση σχετικά με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των επιχειρήσεων, με κατεύθυνση τη γρήγορη και ισχυρή μείωση των εκπομπών. Εάν δεν αντιμετωπιστούν οι βαθύτερες αιτίες της κλιματικής αλλαγής και ευρύτερα της περιβαλλοντικής υποβάθμισης, οι επιπτώσεις μπορούμε να θεωρούμε βέβαιο ότι θα επιδεινωθούν σημαντικά τα επόμενα χρόνια.»

Οι 13 οργανώσεις είναι, με αλφαβητική σειρά, οι εξής: ANIMA, Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, Καλλιστώ, Νόμος + Φύση, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Greenpeace Greece, MEDASSET, Vouliwatch, WWF Ελλάς

Περισσότερες πληροφορίες: