Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) για τις Πρέσπες

Στρατηγικός σχεδιασμός για ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ)

Η μελέτη για τον στρατηγικό σχεδιασμό των ευκαιριών χρηματοδότησης μέσω της τότε νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), εκπονήθηκε από την Εξέλιξη, το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας, το οποίο είναι μέλος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, και ολοκληρώθηκε το 2015. Η μελέτη επικεντρώθηκε σε έντεκα θέματα που παρέχουν μια πλήρη επισκόπηση των χρηματοδοτικών μέτρων που προβλεπόταν να συμπεριλάβει η νέα ΚΑΠ. Κάθε κεφάλαιο περιέγραφε τρόπους εφαρμογής των μέτρων μαζί με τα πιθανά οφέλη, τη σημασία τους και τον τρόπο σύνδεσής τους με τις Πρέσπες. Τα θέματα που καλύφθηκαν στη μελέτη και τις αναλύσεις ήταν τα ακόλουθα:

1. Διερεύνηση των χρηματοδοτικών μηχανισμών και των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με στόχο τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της περιοχής.
2. Διαχείριση υδάτων, άρδευση και προτεινόμενα σύγχρονα αρδευτικά συστήματα καθώς και εκσυγχρονισμός των αρδευτικών υποδομών.
3. Αποτελεσματική διαχείριση των αγροτικών ζωικών αποβλήτων.
4. Εισαγωγή νέων καλλιεργειών, μελέτη σκοπιμότητας για τις υφιστάμενες καλλιέργειες και γεωργικές δραστηριότητες, καθώς και προτάσεις για δυναμική καλλιέργεια και διατήρηση της γεωργικής βιοποικιλότητας.
5. Βιολογική παραγωγή.
6. Κατάρτιση και εκπαίδευση, προτάσεις χρηματοδότησης κοινωνικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.
7. Σχέδια χρηματοδοτούμενα μέσω δικτύωσης.
8. Σχεδιασμός δράσεων για εναλλακτική ανάπτυξη π.χ. αγρο-οικοτουρισμός.
9. Δημιουργία εμπορικού σήματος- διακριτής γεωγραφικής σήμανσης για τα προϊόντα που παράγονται στην προστατευόμενη περιοχή, σύνδεση της ταυτότητας και της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων με δυνατότητες χρηματοδότησης, προστιθέμενη αξία σε συνδυασμό με το εμπορικό σήμα.
10. Μηχανισμοί προώθησης δικτύων συνεργασίας για οικοτουριστικές υπηρεσίες και τοπικά προϊόντα.
11. Μηχανισμοί για την προώθηση συστημάτων ποιότητας.

Συνολικά, η μελέτη συνέβαλε στην προετοιμασία του εδάφους για την ανάπτυξη αγροπεριβαλλοντικών πρωτοβουλιών, οι οποίες υποστήριξαν τον γενικό στόχο της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ) για την υποστήριξη του πρωτογενούς τομέα ώστε να υιοθετηθούν γεωργικές μέθοδοι φιλικές προς το περιβάλλον, οι οποίες θα λειτουργούσαν ενισχυτικά προς τη βιοποικιλότητα και περιοριστικά προς το φαινόμενο του ευτροφισμού στη Μικρή Πρέσπα. Η μελέτη κοινοποιήθηκε στους αρμόδιους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς αλλά και ευρύτερα, προκειμένου να επιτευχθεί διάχυση του περιεχομένου της και γνωστοποίηση των πιθανών ευκαιριών για την περιοχή. Μια από τις πρώτες δράσεις που προέκυψαν ήταν η συνεργασία μεταξύ της ΕΠΠ, του Αγροτικού Συνεταιρισμού Φασολοπαραγώγων Εθνικού Δρυμού Πρεσπών «Πελεκάνος» και του Δήμου Πρεσπών, με στόχο την εκπόνηση και υποβολή μιας πρότασης αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για την Πρέσπα, προκειμένου να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση από το Υπουργείο Γεωργίας.

Διάρκεια

2015

Δωρητές

Category
Τοπική Κοινωνία
Tags
Sustainable Agriculture