30 χρόνια στην προστασία και διατήρηση της Πρέσπας: γνώσεις και εμπειρίες

30 χρόνια στην προστασία και διατήρηση της Πρέσπας: γνώσεις και εμπειρίες

Ένας από τους στόχους της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών είναι να μοιραστεί τις εμπειρίες και τις γνώσεις που απέκτησε στη διάρκεια των 30 χρόνων που εργάζεται για τη διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των Πρεσπών.

Μέρος των γνώσεων που αποκτήθηκαν σε συγκεκριμένους τομείς του προγράμματος της ΕΠΠ, περιλαμβάνονται σε μια σειρά αναλυτικών εκθέσεων. Στην παρουσίαση αυτή εμπεριέχονται ποικίλα παραδείγματα, από το θεσμικό έργο, τα δίκτυα και τις συνεργασίες, τις δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης αλλά και από συγκεκριμένα έργα διατήρησης που πραγματοποιήθηκαν για τη διαφύλαξη του φυσικού πλούτου της περιοχής.

Επιπλέον, το 2017 η ΕΠΠ, σε συνεργασία με το WWF Ελλάς και τους εταίρους του δικτύου PrespaNet, MES και PPNEA συνέταξε για το Prespa Ohrid Nature Trust, μια αναφορά στην οποία παρουσίαστηκαν όλες τις δράσεις προστασίας που υλοποιήθηκαν διασυνοριακά στη λεκάνη των Πρεσπών. Στην αναφορά λήφθηκαν υπόψη οι προσπάθειες και οι βασικές προτεραιότητες για τις δράσεις διαφύλαξης και διατήρησης όλων των προηγούμενων ετών κα καταγράφηκαν επίσης οι απειλές για τη βιοπικοιλότητα. Ταυτόχρονα, διερευνήθηκαν ποιες ήταν οι γνώσεις και οι εμπειρίες που έχουν αποκτηθεί ενώ εντοπίσθηκαν και αναλύθηκαν τα αδύναμα σημεία στα οποία πρέπει να επικεντρωθούν οι μελλοντικές παρεμβάσεις.

Transboundary Prespa – Review of Conservation Efforts

Διαβάστε παρακάτω τις αναλυτικές εκθέσεις (αγγλικά):
Ανάπτυξη Σχεδίου Παρακολούθησης Βιοποικιλότητας σε Προστατευόμενες Περιοχές (αγγλικά)

Εναέρια Παρακολούθηση Υδρόβιων Πουλιών με Drone (αγγλικά)

Ανάπτυξη Προγράμματος Περιβαλλοντικής Eκπαίδευσης (αγγλικά)

Συνεργασία μεταξύ ΜΚΟ και Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (αγγλικά)

Ανάπτυξη Διασυνοριακής Διακυβέρνησης Υδάτων (αγγλικά)

Διαχείριση Κοινών Διασυνοριακών Δράσεων (αγγλικά)