Διασυνοριακή Παρακολούθηση Βιοποικιλότητας

Ανάπτυξη συστήματος διασυνοριακής παρακολούθησης

Το πρόγραμμα για την ενοποιημένη διαχείριση των οικοσυστημάτων στη λεκάνη της Πρέσπας στην Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία και την Ελλάδα, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Global Environment Facility (GEF) και άλλους δωρητές, διήρκεσε από το 2006 έως το 2012. Στις δραστηριότητές του περιλαμβανόταν η ανάπτυξη ενός συστήματος διασυνοριακής εποπτείας (Transboundary Monitoring System), το οποίο καταρτίστηκε σε συνεργασία με την Εταιρία Προστασίας των Πρεσπών (ΕΠΠ).

Καθώς δεν υπήρχαν κοινές μετρήσεις για τα τρία τμήματα της Πρέσπας και εφόσον στο μέλλον επρόκειτο να επιδιωχθεί κοινή διαχείριση, αναγνωρίστηκε από όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές η ανάγκη ύπαρξης μίας κοινής εικόνας των βασικών χαρακτηριστικών του οικοσυστήματος στο σύνολό του, γεγονός που επέβαλε τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διασυνοριακής εποπτείας.

Το σύστημα αυτό κάλυπτε τις ανάγκες εποπτείας για μια ευρεία ποικιλία τομέων, όπως για την ιχθυοπανίδα, την ορνιθοπανίδα και τη λοιπή βιοποικιλότητα, την υδρόβια βλάστηση, τα δασικά και χερσαία οικοσυστήματα, την ποιότητα των υδάτων, τη χρήση γης και τις κοινωνικοοικονομικές παραμέτρους. Ακολούθησαν η συγγραφή μιας μελέτης για τη διασυνοριακή εποπτεία και τον έλεγχο, καθώς και η παραγωγή μιας σειράς από εκθέσεις που παρουσίαζαν τις πιλοτικές δραστηριότητες παρακολούθησης πεδίου που εφαρμόστηκαν ανά θεματική περιοχή. Το σύστημα διασυνοριακής εποπτείας αναπτύχθηκε με τη συμβολή διεθνών επιστημόνων και υπό την καθοδήγηση μιας πολυμετοχικής ομάδας εργασίας που απαρτίζεται από εκπροσώπους και των τριών χωρών.

Δυστυχώς, το σύστημα διασυνοριακής εποπτείας δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί, κυρίως λόγω της μακράς παύσης της επίσημης διασυνοριακής διακρατικής συνεργασίας μετά το 2010.

Αναφορές

Πιλοτική Εφαρμογή Διασυνοριακού Συστήματος Παρακολούθησης για το Πάρκο Πρεσπών – Παρακολούθηση Ψαριών και Αλιείας

Πιλοτική Εφαρμογή Διασυνοριακού Συστήματος Παρακολούθησης για το Πάρκο Πρεσπών – Παρακολούθηση Δασών και Χερσαίων Οικοτόπων

Πιλοτική εφαρμογή – παρακολούθηση δασών και χερσαίων οικοτόπων (Παράρτημα 1)

Πιλοτική εφαρμογή – παρακολούθηση δασών και χερσαίων οικοτόπων (Παράρτημα 2)

Πιλοτική Εφαρμογή Διασυνοριακού Συστήματος Παρακολούθησης για το Πάρκο Πρεσπών – Εργαστήριο Παρακολούθησης Νυχτερίδων

Πρόταση εμπειρογνωμόνων για το διασυνοριακό σύστημα παρακολούθησης των υδάτων του Πάρκου Πρεσπών

Πιλοτική Εφαρμογή Συστήματος Διασυνοριακής Παρακολούθησης για το Πάρκο Πρεσπών – Παρακολούθηση Υδάτινης Βλάστησης

Πιλοτική Εφαρμογή Διασυνοριακού Συστήματος Παρακολούθησης για το Πάρκο Πρεσπών – Παρακολούθηση Καφέ Αρκούδας

Προσαρμογή του Συστήματος Διασυνοριακής Παρακολούθησης (TMS) για το Πάρκο Πρεσπών

 

Άρθρα

Perennou, C., Gletsos, M., Chauvelon, P., Crivelli, A., DeCoursey, M., Dokulil, M., Grillas, P., Grovel, R. and Sandoz, A. (2009). Development of a Transboundary Monitoring System for the Prespa Park Area, Aghios Germanos, Greece, November 2009, 381pp.

Διάρκεια

2007 - 2012

Δωρητές

Εθνικοί & διεθνείς
ειδικοί

Category
Είδη, Οικότοποι & Τοπία, Νερό, Διασυνοριακά, Τοπική Κοινωνία
Tags
Transboundary Cooperation, Transboundary Prespa Park