Διασυνοριακό Πάρκο Πρεσπών

Υποστήριξη του Διασυνοριακού Πάρκου Πρεσπών, των Επιτροπών Συντονισμού και Διαχείρισής του, και της Ομάδας Εργασίας για τη Διαχείριση των Υδάτων

Η διασυνοριακή λεκάνη της Πρέσπας είναι ένα παγκοσμίως μοναδικό μέρος, λόγω της γεωμορφολογίας, του οικολογικού πλούτου και της βιοποικιλότητας που τη χαρακτηρίζουν. Για να προστατευθεί αποτελεσματικά αυτή η ενιαία λεκάνη απορροής χρειάζεται μια κοινή πολιτική διαχείρισης και από τα τρία κράτη που τη μοιράζονται. Μετά από πρόταση και διεκδίκηση της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ) και του WWF Ελλάς, το 2000 ιδρύθηκε το διασυνοριακό Πάρκο Πρεσπών, με κοινή Διακήρυξη των πρωθυπουργών και των τριών χωρών που μοιράζονται τη λεκάνη της Πρέσπας, θέτοντας τα θεμέλια για την αντίστοιχη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, Αλβανίας και Βόρειας Μακεδονίας.

Σύμφωνα με τη Διακήρυξη, η συνεργασία για το Πάρκο Πρεσπών αποσκοπεί στη διαφύλαξη των φυσικών και πολιτιστικών αξιών της περιοχής με τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων, στην προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας των κατοίκων και στην ενίσχυση της μεταξύ τους ειρήνης, φιλίας και συνεργασίας.

Για την καλύτερη οργάνωση και προώθηση των δράσεων για την προστασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, συστάθηκε τριμερής Συντονιστική Επιτροπή του Πάρκου Πρεσπών (ΣΕ). Η ΕΠΠ έχει καθοριστικό ρόλο στη διασυνοριακή συνεργασία για το Πάρκο Πρεσπών, συμμετέχοντας ενεργά και υποστηρίζοντας, ως μέλος της ΣΕ, την επίτευξη ουσιαστικών αποτελεσμάτων. Η ΕΠΠ φιλοξένησε επίσης τη Γραμματεία του Πάρκου Πρεσπών στα γραφεία της, στον Άγιο Γερμανό, και υποστήριξε οικονομικά τη λειτουργία της μέχρι το 2010, χρονιά κατά την οποία οι πρωθυπουργοί των τριών χωρών εγκαινίασαν μια νέα εποχή για το Διασυνοριακό Πάρκο Πρεσπών, υπογράφοντας τη διεθνή συμφωνία μεταξύ των τριών κρατών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την ενίσχυση της θεσμικής λειτουργίας του Πάρκου. Η συμφωνία, ωστόσο, τέθηκε τελικά σε ισχύ μόλις το 2019.

Μετά από πολλά χρόνια επίμονων και υπομονετικών διεκδικήσεων από την ΕΠΠ και πολλούς άλλους διασυνοριακούς εταίρους, η διεθνής συμφωνία άρχισε τελικά να εφαρμόζεται στην πράξη το 2022, με την ορθή λειτουργία της Επιτροπής Διαχείρισης του Πάρκου Πρεσπών (ΕΔΠΠ), μαζί με τη συνδεδεμένη με αυτήν Ομάδα Εργασίας Διαχείρισης των Υδάτων (ΟΕΔΥ), η οποία επικεντρώνεται στο κρίσιμο ζήτημα της ενοποιημένης διαχείρισης των υδάτων. Και πάλι η ΕΠΠ έχει συμβάλει καθοριστικά στην επίτευξη αυτών των στόχων, τόσο με τη συμμετοχή της στην ΕΔΠΠ, όσο και με την κρίσιμη συμβολή της στη γραμματεία της ΕΔΠΠ και της ΟΕΔΥ.

 

Αναφορές

2000 Διακήρυξη για τη δημιουργία του Πάρκου Πρεσπών, την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη των Πρεσπών (Αγγλικά)

2001 – Πρώτη Τακτική Συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Πάρκου Πρεσπών (ΣΕΠΠ)

2001 – Δεύτερη Τακτική Συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Πάρκου Πρεσπών (ΣΕΠΠ)

2001 – Πρώτη Έκτακτη Συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Πάρκου Πρεσπών (ΣΕΠΠ)

2002 – Τρίτη Τακτική Συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Πάρκου Πρεσπών (ΣΕΠΠ)

2003 – Δεύτερη Έκτακτη Συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Πάρκου Πρεσπών (ΣΕΠΠ)

2003 – Τέταρτη Τακτική Συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Πάρκου Πρεσπών (ΣΕΠΠ)

2003 – Πέμπτη Τακτική Συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Πάρκου Πρεσπών (ΣΕΠΠ)

2004 – Έκτη Τακτική Συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Πάρκου Πρεσπών (ΣΕΠΠ)

2005 – Έβδομη Τακτική Συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Πάρκου Πρεσπών (ΣΕΠΠ)

2005 – Όγδοη Τακτική Συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Πάρκου Πρεσπών (ΣΕΠΠ)

2006 – Ένατη Τακτική Συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Πάρκου Πρεσπών (ΣΕΠΠ)

2007 – Δέκατη Τακτική Συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Πάρκου Πρεσπών (ΣΕΠΠ) (Αγγλικά)

Προκαταρκτική έκθεση για τη διασυνοριακή πυρόσβεση και τη συνεργασία έκτακτης ανάγκης στην περιοχή του Πάρκου Πρεσπών

Διάρκεια

1999 έως σήμερα

Category
Νερό, Διασυνοριακά, Πολιτική
Tags
Transboundary Prespa Park, Waters