Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Υδάτων

Προώθηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης υδάτων στη διασυνοριακή λεκάνη της Πρέσπας

Οι λίμνες Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα και οι πλαγιές των γύρω βουνών αποτελούν μια ενιαία φυσική λεκάνη, τα νερά της οποίας μπορούν να προστατευθούν και να διατηρηθούν μόνο ως σύνολο. Έτσι, η καλλιέργεια ενός κοινού διασυνοριακού οράματος για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων αποτελούσε ανέκαθεν μακροπρόθεσμο στόχο της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ). Η αρχή της ολοκληρωμένης διαχείρισης της λεκάνης απορροής ποταμού βρίσκεται στο επίκεντρο του έργου μας σε αυτόν τον τομέα, και η συνεργασία μεταξύ των τριών κρατών που μοιράζονται τις Πρέσπες είναι απαραίτητη για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Έτσι, τα τελευταία χρόνια, η ΕΠΠ έχει διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών, την ενίσχυση του διασυνοριακού διαλόγου και την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών και δράσεων. Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, η ΕΠΠ συνέβαλε ουσιαστικά στην εδραίωση κοινών αξιών και στόχων μεταξύ των τριών πλευρών, με σημαντικά αποτελέσματα, όπως η δέσμευση των φορέων διαχείρισης του Πάρκου Πρεσπών να συνεργαστούν με βάση τις αρχές της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδάτων, οι τριμερείς συναντήσεις των αρχών διαχείρισης, καθώς και η πρόβλεψη για μια ομάδα εργασίας για τη διαχείριση των υδάτων στο πλαίσιο της Διεθνούς Συμφωνίας για το Πάρκο Πρεσπών, η οποία έγινε πραγματικότητα όταν η ομάδα άρχισε να λειτουργεί το 2022.

Τα τελευταία χρόνια η ΕΠΠ παρέχει επίσης υποστήριξη σε ένα δίκτυο επιστημόνων που ασχολούνται με την παρακολούθηση των υδάτων της Πρέσπας στο πλαίσιο των αντίστοιχων εθνικών τους συστημάτων, ώστε να εγείρει διάλογο σχετικά με τις μεθόδους που ακολουθούνται και τα επιμέρους αποτελέσματά τους, με στόχο την εναρμόνιση της παρακολούθησης των υδάτων σε ολόκληρη τη λεκάνη. Επιπλέον, μια κοινή θέση σχετικά με τη διαχείριση των υδάτων στη λεκάνη της Πρέσπας, την οποία δημοσίευσε η ΕΠΠ από κοινού με τις περιβαλλοντικές ΜΚΟ- εταίρους του δικτύου PrespaNet στα δύο γειτονικά κράτη, καλεί και τις τρεις πλευρές να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις της Διεθνούς Συμφωνίας και να αναλάβουν συγκεκριμένες δράσεις για τη βελτίωση της κατάστασης των υδάτινων πόρων.

 

Αναφορές

Water Governance in the Transboundary Prespa Basin: The Way Forward

 

Άρθρα

Mantziou, D. and Gletsos, M. (2011). The Development of Transboundary Cooperation in the Prespa Lakes Basin. In: Transboundary Water Resources Management: A Multidisciplinary Approach (Eds Ganoulis, J., Aureli, A. and Fried, J.), John Wiley and Sons Ltd, Weinheim.

Mantziou, D. (2014, May). Case Study: The Prespa Park Basin. Paper presented at the Counting our gains: Sharing experiences on identifying, assessing and communicating the benefits of transboundary water cooperation Workshop, Geneva, Switzerland

 

Lessons Learned – Γνώσεις και Εμπειρίες

Building Transboundary Water Governance

Διάρκεια

2000 έως σήμερα

Category
Νερό, Διασυνοριακά
Tags
Transboundary Cooperation, Transboundary Prespa Park, Waters