Πρόγραμμα «Μία Ευρώπη, Περισσότερη Φύση» (One Europe More Nature)

«Μια Ευρώπη, Περισσότερη Φύση»

Στο πανευρωπαϊκό πρόγραμμα “Μια Ευρώπη περισσότερη φύση”, το WWF είχε ως στόχο να εντοπίσει ευκαιρίες- αφενός αναζητώντας νέους εταίρους και τομείς δράσης, και αφετέρου κατανοώντας τι μπορεί να προσφέρει η επιχειρηματικότητα στη Φύση και τι η Φύση στην επιχειρηματικότητα. Σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες, τις κυβερνήσεις και τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, αναπτύχθηκαν νέοι μηχανισμοί για την ενσωμάτωση της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος στην καθημερινή ζωή.

Το 2005, στο πλαίσιο αυτού του ευρύτερου προγράμματος του WWF, η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ) συμμετείχε σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα με στόχο την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εντατική γεωργία με τη λειτουργία ενός καινοτόμου συστήματος διακριτής γεωγραφικής σήμανσης (“Προϊόντα του Πάρκου Πρεσπών”) υπό την αιγίδα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών (ΦΔΕΠΠ). Το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα δημιουργήθηκε με τη συνεργασία σημαντικού αριθμού παραγωγών του πρωτογενούς τομέα της περιοχής και τέθηκε σε πιλοτική εφαρμογή από καλλιεργητές φασολιών στην ελληνική πλευρά της Πρέσπας το 2007, δημιουργώντας ένα νέο πρωτόκολλο και την εμπορική σήμανση «Προϊόν του Πάρκου Πρεσπών» για τα φασόλια Πρεσπών. Δυστυχώς, για διάφορους δομικούς λόγους ο ΦΔΕΠΠ δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την προσπάθεια όπως ήλπιζε, κυρίως λόγω της έλλειψης ενός τοπικού φορέα πολλαπλών ενδιαφερομένων που θα λειτουργούσε ως διαχειριστής της σήμανσης.

Αναφορές

Πρέσπα: Γεωργία & Περιβάλλον – Προκαταρκτικές ενέργειες για την επισήμανση των αγροτικών προϊόντων ως Προϊόντα Πάρκου Πρεσπών

Διάρκεια

2005 - 2009

Δωρητές

Category
Πολιτισμός & Οικοτουρισμός
Tags
Sustainable Agriculture