Πρόγραμμα LIFE Στυμφαλία

Αειφόρος Διαχείριση και Χρηματοδότηση της Βιοποικιλότητας των Υγροτόπων- Η περίπτωση της Λίμνης Στυμφαλίας

Η Στυμφαλία είναι μια ρηχή, ελώδης λίμνη στην ορεινή Κορινθία. Η λίμνη καλύπτεται από πυκνούς καλαμιώνες, τροφοδοτείται από φυσικές πηγές και αποστραγγίζεται φυσικά από υπόγειους ποταμούς. Ανήκει στο δίκτυο Natura 2000 και αποτελεί σημαντικό καταφύγιο για σπάνια υδρόβια πουλιά που τη χρησιμοποιούν ως σταθμό αναπαραγωγής, διέλευσης και διαχείμασης. Πριν την εφαρμογή του προγράμματος, η Στυμφαλία είχε δεχθεί έντονες πιέσεις, όπως η ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών και υγρών αποβλήτων, η λαθροθηρία, η χωρίς σχεδιασμό άντληση νερού για άρδευση και οικιακή ύδρευση και η υπέρμετρη αύξηση των καλαμώνων. Δεν υπήρχε σχέδιο διαχείρισης της περιοχής, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τη μη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων της.

Το πρόγραμμα LIFE Στυμφαλία δημιουργήθηκε για την αποκατάσταση της λίμνης, μέσω της αποκατάστασης σημαντικών υγροτοπικών ενδιαιτημάτων και της δημιουργίας των κατάλληλων συνθηκών για τη συνέχιση της προστασίας τους μετά το τέλος του έργου, μέσω της διασφάλισης των απαιτούμενων οικονομικών πόρων που θα συγκεντρώνονται από την ίδια τη διαχείριση του υγροτόπου. Το πρόγραμμα περιελάμβανε δράσεις σχετικές με (α) τη διαχείριση των υδάτων, (β) τη διαχείριση και αξιοποίηση των καλαμιώνων, (γ) τη δημιουργία ενδιαιτημάτων και παρατηρητηρίων για τα πουλιά, (δ) την προστασία της ορνιθοπανίδας, (ε) την ευαισθητοποίηση του κοινού, (στ) την εποπτεία και τον έλεγχο του βιότοπου.

Η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ) συμμετείχε στο πρόγραμμα, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της στη διαχείριση υγροτοπικών ενδιαιτημάτων, ιδιαίτερα χάρη στο επιτυχημένο πρόγραμμα LIFE (2002-2007) «Προστασία και Διατήρηση Ειδών Πουλιών Προτεραιότητας στη λίμνη Μικρή Πρέσπα» που βραβεύτηκε ως ένα από τα πέντε καλύτερα προγράμματα που χρηματοδότησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τελείωσαν την περίοδο 2007-2008. Η ΕΠΠ συμμετείχε στις δράσεις του έργου LIFE Στυμφαλία που αφορούσαν στη διαχείριση και αξιοποίηση του καλαμιώνα, καθώς και τη διαχείριση και αποκατάσταση σημαντικών υγροτοπικών οικοτόπων και ειδών πανίδας στη λίμνη. Επιπλέον, η ΕΠΠ βοήθησε επίσης την υπεύθυνη για το πρόγραμμα ομάδα στην εκπόνηση σχεδίου διαχείρισης και εφαρμογής για την ίδρυση δικτύου αγροτών, καθώς και στη σύνταξη σύμβασης για τη διαχείριση του υγροτόπου. Απώτερος στόχος ήταν η δημιουργία μιας διαχειριστικής μονάδας που θα καθιέρωνε ένα σύστημα για την ορθή περιβαλλοντική διαχείριση και την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, με όρους φιλικούς προς το περιβάλλον.

 

Αναφορές

Εκλαϊκευμένη Αναφορά