Προστασία της λαγγόνας

Προστασία της λαγγόνας και της νανόχηνας στην Ελλάδα- Πρόγραμμα LIFE96 NAT/GR/003217

Από την ίδρυσή της, η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ) έχει ως στόχο την αντιμετώπιση του σημαντικότερου οικολογικού ζητήματος που απειλεί τα μεγάλα υδρόβια πτηνά στη Μικρή Πρέσπα: οι ιδανικές περιοχές τροφοληψίας των υδρόβιων πουλιών, τα ρηχά νερά περιμετρικά της λίμνης, έχουν καλυφθεί σε μεγάλο βαθμό από καλαμιώνες, λόγω της απουσίας παραδοσιακών πρακτικών διαχείρισης όπως η κοπή και η βόσκηση, με αποτέλεσμα μια περιοχή με πυκνή βλάστηση όπου τα υδρόβια πουλιά δεν μπορούν να τραφούν. Το 2001, η ΕΠΠ εκπόνησε μια προκαταρκτική επιστημονική μελέτη για το θέμα αυτό, η οποία χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από το πρόγραμμα LIFE-Φύση: ” Προστασία της λαγγόνας και της νανόχηνας στην Ελλάδα, 1997-1999″ και περιελάμβανε πειραματική διαχείριση καλαμώνων και αποκατάσταση υγρών λιβαδιών στην περιοχή της Πύλης στη Μικρή Πρέσπα. Επιπλέον, στο πλαίσιο του προγράμματος ολοκληρώθηκε ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη διατήρηση της λαγγόνας, ενός σπάνιου είδους που επίσης φωλιάζει στους καλαμώνες της Μικρής Πρέσπας.