Σταχτόχηνες

Παρακολούθηση και προστασία του γενετικά μοναδικού πληθυσμού σταχτόχηνας της Πρέσπας

Η μοναδικότητα αυτού του πληθυσμού στην Ελλάδα ώθησε την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ) να καταρτίσει ένα ερευνητικό πρόγραμμα με σκοπό την καλύτερη επιστημονική κατανόηση της οικολογίας της σταχτόχηνας της Πρέσπας και τη διαμόρφωση μέτρων για την προστασία και τη διατήρησή της. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το 2012, με το ολλανδικό Κέντρο Ορνιθολογίας Πεδίου “SOVON” και τον ειδικό σε θέματα χήνας Berend Voslamber να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην έρευνα. Η έρευνα βασίστηκε σε δεδομένα που συλλέχθηκαν από τα πουλιά με την τοποθέτηση δακτυλιώσεων  και κολάρων, καθώς επίσης και δορυφορικών πομποδεκτών ώστε να συλλεχθούν τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν την χωρική κατανομή του είδους εντός και εκτός λεκάνης Πρεσπών. Η χρήση κανονιοφόρων διχτυών για τη σύλληψη των πουλιών, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η προαναφερθείσα διαδικασία, ήταν μια μέθοδος που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά σε μεγάλη κλίμακα στην Ελλάδα για τους σκοπούς του συγκεκριμένου προγράμματος.

Συνολικά δακτυλιώθηκαν 99 άτομα του πληθυσμού, ενώ πομποί τοποθετήθηκαν σε ακόμη 9 άτομα. Παράλληλα, η γενετική διερεύνηση του πληθυσμού, που πραγματοποιήθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), αποκάλυψε ότι οι σταχτόχηνες της Πρέσπας έχουν μοναδικά γενετικά χαρακτηριστικά, γεγονός το οποίο αναδεικνύει ως ακόμη επιτακτικότερη την ανάγκη για προστασία και διατήρηση του είδους.

Στο πλαίσιο αυτό και αναγνωρίζοντας τον ρόλο που παίζει η καλή διατροφή (ιδιαίτερα για την επιβίωση των νεαρών πτηνών), η ΕΠΠ συνεργάστηκε με το ινστιτούτο SOVON για τη μελέτη της διατροφής της σταχτόχηνας της Πρέσπας. Παράλληλα, με την ενοικίαση αγρών και τη σπορά κατάλληλων καλλιεργειών δημητριακών, η ΕΠΠ έχει καταστήσει διαθέσιμη στο είδος τροφή υψηλής διατροφικής αξίας.

 

Άρθρα

Catsadorakis, G., Voslamber, B. & A. Logotheti. 2012. First Greylag Geese Anser anser rubrirostris ringed in Greece. Goose Bulletin, Issue 15, November 2012, pp. 28-31.