Βάση δεδομένων Flora Prespae

Δημιουργία βάσης δεδομένων για τη χλωρίδα του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών

Σκοπός του προγράμματος ήταν η συγκέντρωση των δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με όλα τα είδη χλωρίδας που έχουν καταγραφεί στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών, και η οργάνωσή τους σε μια ενιαία γεωχωρική βάση δεδομένων. Η βάση δεδομένων ακολουθεί τα εθνικά και διεθνή πρότυπα καθιστώντας τα δεδομένα αυτά εύκολα προσβάσιμα στις αρχές και σε άλλους σχετικούς φορείς, καθώς και ευκολότερα αναλύσιμα, με στόχο να βοηθήσει τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και άλλους φορείς διαχείρισης να προστατεύσουν, να διατηρήσουν και να διαχειριστούν τα φυτά και τα οικοσυστήματα της περιοχής πιο αποτελεσματικά. Επιπλέον, η βάση δεδομένων είναι διαθέσιμη στο ευρύ κοινό, αξιοποιώντας το ενδιαφέρον και το πάθος των πολιτών-επιστημόνων και ενθουσιωδών ερασιτεχνών βοτανολόγων που επισκέπτονται την Πρέσπα, οι οποίοι είναι πλέον σε θέση να συμβάλλουν ενεργά, προσθέτοντας τις δικές τους παρατηρήσεις στην υπάρχον σώμα γνώσης.

Η χλωρίδα της Πρέσπας μελετήθηκε εκτενώς από τον Γεώργιο Παυλίδη, ο οποίος άφησε πίσω του μια μεγάλη επιστημονική κληρονομιά. Στα χρόνια που ακολούθησαν, αυτή η πρώτη καταγραφή αποτέλεσε τη βάση για περαιτέρω έρευνα από τον Arne Strid, τον Erwin Bergmeier και πολλούς άλλους σπουδαίους βοτανολόγους που μελέτησαν εντατικά την περιοχή. Η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ) υποστήριζε πάντα την υλοποίηση ερευνητικού έργου στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του σημαντικού έργου του Γιώργου Φωτιάδη κ.α. σχετικά με τους τύπους οικοτόπων του πάρκου και την κατανομή τους. Παράλληλα, η ΕΠΠ λειτουργεί προωθώντας συστηματικά τη διάδοση της προστιθέμενης επιστημονικής γνώσης σχετικά με αυτή την πολύ σημαντική πτυχή της βιοποικιλότητας.

Το έργο Δημιουργία Βάσης Δεδομένων για τη Χλωρίδα του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών προβλέπει την ενσωμάτωση όλου αυτού του ερευνητικού έργου στη βάση δεδομένων Flora Prespae. Η λειτουργία της συνοδεύεται από μια εύχρηστη εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα που επιτρέπει στους χρήστες να προσθέτουν νέες εγγραφές ή να ενημερώνουν τις ήδη υπάρχουσες στη βάση δεδομένων, προσαρτώντας νέες πληροφορίες και λειτουργώντας είτε ως ερασιτέχνες βοτανολόγοι-ερευνητές είτε ως πολίτες-επιστήμονες. Μια σειρά από δραστηριότητες επικοινωνίας και εκπαίδευσης προώθησαν και παρουσίασαν τη νέα βάση δεδομένων στο κοινό.

 

Άρθρα

Sakellarakis F. N., Manolopoulos A., Fotiadis G., Kazoglou Y., Vrahnakis M., Swinkels C., Sebastian U., Strid A. & E. Bergmeier. 2019. Flora of Prespa area database, NW Greece. 16th Conference of the Hellenic Botanical Society – Athens, Greece.

Bergmeier, E., Sakellarakis, F-N, Strid, A. & C. Swinkels. 2020. New additions to the Flora of Prespa, Greece. Phytologia Balcanica, Vol.: 26 (1), pp. 103-130.

Διάρκεια

2021-2023

Category
Είδη