Επιτροπή Διαχείρισης Υγροτόπου

Σύσταση και λειτουργία της Επιτροπής Διαχείρισης Υγροτόπου (ΕΔΥ)

Η συμμετοχική προσέγγιση στη διαχείριση των υδάτων αποτελούσε ανέκαθεν κεντρικό άξονα του έργου της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ), η οποία πρότεινε τη δημιουργία ενός μηχανισμού που θα ενίσχυε τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ιδίως των τοπικών, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση της στάθμης των υδάτων της Μικρής Πρεσπας. Έτσι, στο πλαίσιο των εργασιών ενός έργου LIFE της ΕΠΠ το 2008, συστάθηκε η Επιτροπή Διαχείρισης Υγροτόπου (ΕΔΥ), ένα συμμετοχικό συμβουλευτικό όργανο, αποτελούμενο από δέκα τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς φορείς.

Η ΕΔΥ τελεί υπό την αιγίδα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών (ΦΔΕΠΠ), και υποστηρίζεται τεχνικά από την ΕΠΠ καθ’ όλη τη διάρκεια των ετών λειτουργίας της. Στα μέλη της περιλαμβάνονταν ο ΦΔΕΠΠ, η ΕΠΠ, το υπουργείο Περιβάλλοντος, η Αποκεντρωμένη Αρχή Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (Τμήμα Υδάτων και Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας), ο Δήμος Πρεσπών, η τοπική Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων, ο τοπικός κτηνοτροφικός σύλλογος και οι αλιευτικοί σύλλογοι. Η ΕΔΥ αποτέλεσε το κύριο όργανο λήψης αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση του υγροτόπου και στόχος της λειτουργίας της ήταν να προτείνει ετήσια μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα όσο και την προστασία του υγροτόπου.

Η ΕΔΥ συνεδρίαζε κάθε χρόνο μεταξύ 2008 και 2022, λαμβάνοντας συλλογικά αποφάσεις για μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τον υγρότοπο, όπως η διαχείριση του υδατοφράκτη που ελέγχει τη στάθμη των υδάτων της Μικρής Πρέσπας. Η ΕΠΠ συμμετείχε σε αυτό το πλαίσιο μόνιμου διαλόγου και ήταν υπεύθυνη για τη σύνταξη ετήσιων εκθέσεων που εξέταζαν την αποτελεσματικότητα των δράσεων διαχείρισης των υδάτων και διατύπωναν κατάλληλες προτάσεις διαχείρισης για το επόμενο υδρολογικό έτος. Οι προτάσεις αυτές αξιολογούνταν από την ΕΔΥ, η οποία, μέσα από διαλογικές διαδικασίες, κατέληγε στις αντίστοιχες συστάσεις προς τον ΦΔΕΠΠ, ο οποίος με τη σειρά του έπαιρνε τις τελικές αποφάσεις για τη διαχείριση της στάθμης των υδάτων της λίμνης και όλα τα άλλα θέματα διαχείρισης του υγροτόπου.

Η διαχείριση της στάθμης των υδάτων της Μικρής Πρέσπας υλοποιήθηκε έτσι με ένα καινοτόμο διοικητικό σύστημα που προώθησε τον διάλογο μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των τοπικών φορέων, ενίσχυσε τη δημιουργία κοινών αντιλήψεων και συναίνεσης σχετικά με τις αξίες και τη διαχείριση αυτού του μοναδικού φυσικού πόρου και έδωσε τη δυνατότητα στην τοπική κοινωνία να συμμετάσχει αποτελεσματικά στο σχεδιασμό της διαχείρισης των υδάτων. Από το 2022 που τέθηκε σε λειτουργία το νέο διοικητικό καθεστώς των προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα, το οποίο αποτελείται από Μονάδες Διαχείρισης, το μέλλον της ΕΔΥ είναι αβέβαιο. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για μια περίοδο μετάβασης σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, η ΕΠΠ προετοίμασε πενταετείς κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση του υγρότοπου στη Μικρή Πρέσπα, οι οποίες εγκρίθηκαν και υιοθετήθηκαν από τη 15η- και, προς το παρόν, τελευταία- συνεδρίαση της ΕΔΥ, στις αρχές του 2022.

 

Αναφορές

Αναφορά λειτουργίας θυροφράγματος και διαχείρισης στάθμης νερού: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Σύνοψη δράσεων διαχείρισης και παρακολούθησης βλάστησης στην παραλίμνια ζώνη της Μικρής Πρέσπας: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Αναφορά διαχείρισης και παρακολούθησης ορνιθοπανίδας: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Εισήγηση για την αλιεία στη Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Σύνοψη συμπληρωματικών δράσεων διαχείρισης των νερών στην Πρέσπα

Αναφορά παρακολούθησης ιχθύων στις εκβολές ρεμάτων της Πρέσπας

Παρακολούθηση χρήσης των εκβολών ρεμάτων της Πρέσπας από ψάρια και πουλιά

Διάρκεια

2007 - 2022

Δωρητές

Local regional and
national stakeholders

Category
Είδη, Οικότοποι & Τοπία, Νερό, Πολιτική, Τοπική Κοινωνία
Tags
Wetland Management Committee, Wetlands